Vizsgaanyag

6-5. kyu  
 
Tachi-Waza  
Ai Hanmi Katatedori IKKYO
SHIHONAGE
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
UCHIKAITENNAGE
Shomenuchi IKKYO
IRIMINAGE
Katatedori TENCHINAGE
Suwari-Waza
Ai Hanmi Katatedori IKKYO
Ryotedori KOKYUHO
   
4. kyu
Tachi-Waza
Ai Hanmi Katatedori NIKKYO
SANKYO
UDEKIMENAGE
Katatedori IKKYO
SHIHONAGE
NIKKYO
KOTEGAESHI
IRIMINAGE
UCHIKAITENNAGE
KOKYUNAGE
UDEKIMENAGE
Ryotedori TENCHINAGE
Kata-Dori IKKYO
NIKKYO
Shomenuchi KOTEGAESHI
Yokomenuchi SHIHONAGE
UDEKIMENAGE
Ushiroryotedori SANKYO
Suwari-Waza
Ai Hanmi Katatedori IRIMINAGE
Shomenuchi IKKYO
IRIMINAGE
 
3. kyu  
 
Tachi-Waza  
Katatedori SOTOKAITENNAGE
Ryotedori IKKYO
SHIHONAGE
Katateryotedori IKKYO
NIKKYO
KOTEGAESHI
UDEKIMENAGE
Shomenuchi NIKKYO
SANKYO
YONKYO
Yokomenuchi IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
IRIMINAGE
Ushiroryotedori IKKYO
NIKKYO
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
IRIMINAGE
UDEKIMENAGE
Kokyunage M i n d e n
AI HANMI
KATATEDORI
RYOTEDORI
SHOMENUCHI
YOKOMENUCHI
Katateryotedori KOKYUHO
Hanmihandachi-Waza
Katatedori SHIHONAGE
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
IKKYO
UCHIKAITENNAGE
Suwari-Waza
Katatedori IKKYO
NIKKYO
Kata-dori IKKYO
NIKKYO
Shomenuchi IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO
KOTEGAESHI
 
2-1. kyu  
 
Suwari-Waza  
Shomenuchi IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO ++
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
KAITENNAGE ++
KOKYUNAGE
Kata-dori KOKYUNAGE
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO
Hanmihandachi-Waza
Katatedori SHIHONAGE
KOTEGAESHI
IRIMINAGE
IKKYO
NIKKYO ++
KAITENNAGE
KOKYUNAGE
Ushiroryotedori IKKYO ++
SANKYO ++

KOTEGAESHI ++

Tachi-Waza
Yokomenuchi IKKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
UDEKIMENAGE ++
KOKYUNAGE ++
Ryotedori M i n d e n   t e c h n i k a !
TENCHINAGE ++
KOSHINAGE ++
KOKYUNAGE ++
Katatedori UCHIKAITENNAGE
SOTOKAITENNAGE
KOKYUNAGE
KOSHINAGE
Shomentsuki Jiyuwaza IRIMINAGE
(Chudantsuki) KOTEGAESHI
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
GOKYO
Katadori-menuchi M i n d e n ++
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
SHIHONAGE
KOKYUNAGE
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
KOSHINAGE
Ushiroryotedori M i n d e n ++
IKKYO
SANKYO
KOTEGAESHI
IRIMINAGE
SHIHONAGE
KOKYUNAGE
++ : csak 1. kyu
 
Letölthető innen. pdf